Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a COL Directinfo Kft. (1147 Budapest, Gyarmat utca 99/b, továbbiakban: Szolgáltató)  által üzemeltetett WSG webvarázsló használatára vonatkozó feltételeket. A webáruház varázslót használatba vevő látogató (továbbiakban Felhasználó) a webáruház aktiválásakor az “Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” jelölőnégyzetet bejelölve elfogadja a COL Directinfo és a Felhasználó (továbbiakban Felek) között létrejött szerződés feltételeit.

Az ÁSZF Felhasználó által történő elfogadása a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony hatálybalépésének előfeltétele.

A Felhasználó az ÁSZF elfogadásakor tudomásul veszi, hogy annak feltételeit a Szolgáltató – a szolgáltatás tárgyában, vagy körülményeiben – bekövetkezett jelentős változás(ok) miatt, időről időre egészben vagy részben módosíthatja. A módosítást a Szolgáltató saját internetes honlapján közzéteszi, illetve az ügyfeleit elektronikus vagy postai levélben értesíti. Az ÁSZF módosítása elfogadásának minősül, ha a Felhasználó a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, és a módosítást az elektronikus vagy postai levél átvételétől számított 8 munkanapon belül nem kifogásolja meg. Ha a Felhasználó az elektronikus vagy postai levél átvételétől számított 8 munkanapon belül kifogásolja az ÁSZF módosítását, akkor az ő esetében nem lép hatályba a kifogásolt módosítás.

Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályokban rögzített, 18. Életévét betöltött, cselekvőképes magán-és/vagy jogi személy számára biztosítja a szolgáltatást. Amennyiben tudomására jut, hogy Felhasználó nem jogosult a WSG szolgáltatásának igénybe vételére a szolgáltatást azonnali hatállyal felfüggesztheti. Az ilyen jellegű korlátozásból adódó károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szerződés tárgya

Szolgáltató a Felhasználó részére webáruház varázsló rendszert (továbbiakban WSG), melynek használatával Felhasználó webáruházat hozhat létre saját használatra, melyre használati jogot szerez.

Felhasználó a WSG varázsló felületén lévő űrlapok kitöltésével egy saját igényeire szabott webáruházat hozhat létre a Szolgáltató adott pillanatban biztosított program moduljaival és arculati beállításaival. A webáruház létrehozása több lépcsőben történik.

Aktiválás

A varázslóval létrehozott webáruházat Felhasználónak aktiválnia kell, melyet a létrehozást követő 24 órán belül tehet meg valós e-mail címmel. A címre Szogáltató aktiváló levelet küld melyben lévő aktiviációs linkre kattinva végezheti el Felhasználó az aktiválást. Sikeres aktiválás nélkül a webáruház és annak beállításai törlődnek, a megadott aldomain felszabadul.

Próbaidő

Sikeres aktiválást követően Felhasználó jogosult kipróbálni a webáruházat annak regisztrálása előtt. A próbaidő alatt a webáruház külső látogatók számára nem érhető el, de annak tartalma szerkeszthető és tölthető. A próbaidő alatt a webáruház bármikor regisztrálható és publikussá tehető. A próbaidő 14 naptári napig tart. Amennyiben a próbaidő elteltével nem történik regisztráció a webáruház és annak beállításai törlődnek.

Regisztrálás

Aktivált webáruház 14 naptári napon belül bármikor regisztrálható. A regisztráció feltétele, hogy Felhasználó megadja a számlázási adatait és a számára megküldött, regisztrációs díjat tartalmazó díjbekérőt Szolgáltató viszonteladója számára megfizesse. Amennyiben a fenti két feltétel bármelyike a regisztrációs igény rögzítését követő 8 naptári napon belül nem teljesül, úgy  az aldomain, az azon elérhető webáruház valamint a hozzá tartozó adatok és beállítások 24 órán belül visszavonhatatlanul törlődnek.Saját domain és kiegésztő szolgáltatások megrendelése kizárólag sikeres regisztrációt követően lehetséges.

Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató jogosult alvállalkozó bevonására a szolgáltatás biztosítása érdekében és azok bevonása kapcsán felelősséget vállal.

Adatkezelés

Szolgáltató a WSG felhasználásával kapcsolatban kezeli a Felhasználó személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Szolgáltató minden elvárható módon védi a Felhasználónak a rendszerben kezelt személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felasználó regisztrációnál jelen ASZF elfogadásával kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre:

Név
Cégnév és cégadatok
Elérhetőségek (telefon, email),
Számlázási cím
Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

- Szolgáltató
- Szolgáltató jelen ASZF-ben megnevezett alvállalkozói

Adattovábbítás a fenteken túl harmadik fél számára nem történik.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a szerződés megszűnését követően 1 munkanapon belül törlésre kerülnek.

Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
- személyes adatainak helyesbítését
- személyes adatainak törlését

Felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a WSG adminisztrációs oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Az adatkezelés helye a Szolgáltató webszervere. Jelen ASZF-ben érintett adatok kezelésének helye a http://www.wsg.hu címen történik.

Fejlesztés

A rendszer értékesítését és az egyedi fejlesztéseket Szolgáltató alvállalkozói közvetlenül látják el és közvetlenül számláznak Felhasználó felé. Szolgáltató fejlesztőés értékesítő alvállakozói:

Lengyel László Egyéni Vállakozó
Szabó Gergő Egyéni Vállalkozó

Szolgáltató – amennyiben Felhasználó igényli – köteles a kifizetett webáruházat Felhasználó számára elkódolt, de futtatható állapotban átadni. Szolgáltató külön díjazás ellenében köteles Felhasználó kérésére a webáruházat idegen szerveren üzembe helyezni, amennyiben erre a szerver alkalmas.

Üzemeltetés

Szolgáltató köteles az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat ellátni. Szolgáltató köteles az adminisztrációs rendszer és a webáruház elérhetőségét a Felhasználó részére biztosítani. Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle ésszerűen elvárhatót elkövet annak érdekében, hogy a rendszer rendelkezésre állása havi szinten elérje a 99,8 %-ot.

Szolgáltató a hét minden munkanapján, 8:00-16:30 óráig a Szolgáltató által kifejlesztett és üzemeltetett szoftverekkel kapcsolatban korlátlan és díjtalan tanácsadással áll rendelkezésre. A hivatalos szabad és munkaszüneti napokra ez nem vonatkozik.

A Szolgáltató nem ellenőrzi a Felhasználó által feltöltött adatok, információk, és képek jogszerűségét, csak amennyiben erre vonatkozóan hatóságok, vagy érdekeltségüket igazoló személyek, szervezetek kérik. Ebben az esetben a Szolgáltató a vitatott adatokhoz, információkhoz, képekhez való hozzáférést korlátozhatja vagy megszüntetheti, ha ezt hatóság kéri, vagy a nem hatósági kérelmező megfelelően igazolja a jogsértést. A korlátozást vagy megszüntetést a Szolgáltató - amennyiben ez lehetséges - előre közli a Felhasználóvel.

Sem Szolgáltató, sem annak alvállalkozója nem felel a WSG nem megfelelő használatából adódó károkért, veszteségekért és elmaradt haszonért.

Garancia

Szolgáltató 12 hónap garanciát vállal a Felhasználó által kifizetett webáruházra és annak modujaira. A garancia a teljesítés napjától érvényes, abban az esetben is, ha a webáruház nem a Szolgáltató szerverén üzemel. A garanciát korlátozó tényezők: szerverkörnyezeti hiba (idegen szerver esetén); megváltozott szerver környezetből eredő problémák (idegen szerver esetén); rendszer file-ok törléséből, sérüléséből eredő problémák (idegen szerver esetén); megváltozott, kibővült igények esetén (jelen szerződésben nem szereplő böngészőprogram); nem rendeltetésszerű használatból eredő problémák. Szolgáltató a garanciális körbe tartozó munkákat díjmentesen, a garanciális kötelezettségeken túli hibák javítását óradíj alapú díjazás mellett köteles elvégezni, amennyiben azt a Felhasználó igényli.

Felhasználó jogai és kötelezettségei

A webáruház és a keretrendszer üzemeltetéséhez szükséges háttérprogramokra a Felhasználó használati jogot szerez. Ezeket a modulokat nem értékesítheti tovább, nem változtathat a forráskódjukon és nem készíthet róluk másolatot.

Az átvételt és a pénzügyi teljesítést követően a Felhasználó kizárólagos tulajdonába kerülnek a kifejezetten számára fejlesztett grafikai elemek, a program specifikáció, valamint valamennyi feltöltött tartalom, továbbá felhasználói jogot szerez a honlapot működtető háttérrendszerre (CMS). A CMS rendszer funkcionalitása és a hozzá tartozó jogok a megbízási szerződésben megrendelt modulok működtetésére, adatmódosításra vonatkoznak, nem terjednek ki a CMS egyéb - Felhasználó által meg nem vásárolt - lehetőségeire, funkcióira abban az esetben sem, ha azok a felhasználói bejelentkezéskor az adminisztrációs felületen látszódnak.

Felhasználó jogosult az általa átvett és kifizetett honlapot bármilyen szerveren elhelyezni és 1 példányban futtatni, valamint a programrendszerről biztonsági másolatot készíteni, de ezen kívül nem sokszorosíthatja azt és az elkódolt részeket vissza nem fejtheti, át nem írhatja.

Felhasználó köteles a webáruhat rendeltetésszerűen a mindenkori törvényi és jogszabályi követelmények betartása mellett használni.

Fizetési feltételek

Szolgáltató alvállalkozója a Felhasználó által igénybe vett webáruház alapján díjbekérőt állít ki, melyet Felhasználó köteles az összeget azon szereplő fizetési határidőn belül az azon megadott bankszámlaszámra való átutalással megfizetni. A bekérkezett díjról Alvállalkozó köteles az érkeztetés napjával számlát megküldeni a Felhasználó számára.

Szolgáltató a regisztrált webáruházak üzemeltetésére havonta előre díjbekérőt állít ki. A havi rendszeres szolgáltatás igénybevétele szempontjából minden megkezdett hónap egész hónapnak tekintendő. Felhasználó köteles az üzemeltetés díját a díjbekérőn szereplő fizetési határidőn belül az azon megadott bankszámlaszámra való átutalással megfizetni. A bekérkezett üzemeltetési díjról Szolgáltató köteles az érkeztetés napjával számlát megküldeni a Felhasználó számára.

Vis major

Egyik fél sem felel a Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

 

Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni.

A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

Szerződés megszűnése

Jelen szerződés megszűnhet:

  • Felek jogosultak írásban 30 napos felmondási idővel jelen szerződést indoklás nélkül megszüntetni
  • Felhasználó jogosult azonnali hatállyal megszüntetni a szerződést amennyiben Szolgáltató az üzemeltetési szolgáltatásokat nem látja el
  • Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal megszüntetni a szerződést amennyiben Felhasználó az aktuális díj díjbekérőjén szereplő fizetési határidőn belül a vonatkozó díjat nem fizeti meg

Vegyes és záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

Felek jogvita esetén alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

Kelt

Hatályba lépés

Kérdésed van?

Hívd a +36(20)960-5279 telefonszámot most, vagy kattints ide és szakértő kollégánk visszahív Téged!

Add meg telefonszámod és szakértő kollégánk a következő munkanapon visszahív!


Ügyfélszolgálatunk munkanapokon 08:00 és 16:00 óra között várja hívásod vagy személyes látogatásod. E-mailen az info@wsg.hu címen érhetsz el bennünket, illetve a kapcsolat felvételi űrlap kitöltésével.